• Kuva 1
  • Kuva 2
  • Kuva 3

Muistoja Atimo-tapahtumasta 2018

 

Voi sitä rie­mun re­mak­kaa, kun ys­tä­vät ta­pa­si­vat toi­si­aan ja ha­la­si­vat.

Ati­moi­hin oli tul­tu kau­kaa­kin ja toi­vot­tiin mu­ka­vaa ai­kaa Kuu­sa­mos­sa.

Sää oli mitä iha­nin ja sä­teil­lään hem­mot­te­li mei­tä kaik­kia.

Oh­jel­maa oli nel­jäk­si päi­väk­si pal­jon, jopa va­li­ta saak­ka ja vie­raat viih­tyi­vät.

Ava­jais­tans­seis­sa koh­ta­sim­me vie­raat ja oli haus­kaa tu­tus­tua hei­hin. Tans­sim­me se­ni­o­ri­tans­se­ja eri oh­jaa­jien joh­dol­la.

Mei­tä viih­dyt­ti Mer­ja La­ri­vaa­ra, mu­sii­kil­li­sel­la oh­jel­mal­laan ”Kan­na mu­ka­na­si unel­maa”.

Kai­ken sen päi­vit­täi­sen iloi­sen tans­si­mi­sen vä­lis­sä kä­vim­me luon­to­ret­kel­lä Nuo­ri­so­kes­kus Oi­van­gis­sa, mis­sä saim­me ko­keil­la luon­to­joo­gaa, naut­tia luon­to­po­luis­ta ja rau­hoit­tua no­ki­pan­nu­kah­vin ää­res­sä.

ATI­MO-rep­pui­hin tuli kuu­sa­mo­lais­ten kä­si­työn­tai­ta­jien tuot­tei­ta.

Suu­ri Se­ni­o­ri­tans­si­näy­tös Kuu­sa­mon kult­tuu­ri­ta­los­sa an­toi ai­nut­laa­tui­sen ti­lai­suu­den naut­tia vie­rai­den esit­tä­mis­tä tans­sie­si­tyk­sis­tä ja esit­tää omi­a­kin esi­tyk­siä.

….Kit­ka­vals­si…mikä on ai­na vii­mei­sin esi­tys tans­si­näy­tök­ses­sä, an­taa suu­ret tun­teet ylei­söl­le ja tans­si­joil­le. Kari Ala­juu­man sä­vel­lys ei jätä ke­tään kyl­mäk­si, sen iha­na mu­siik­ki ot­taa mu­kaan­sa kaik­ki. Uu­si Kit­ka­vals­sin ko­re­og­ra­fia sai pal­jon mei­tä kuu­sa­mo­lai­sia tans­si­joi­ta mu­kaan, jopa niin, et­tä Kuu­sa­mo­ta­lon näyt­tä­mö kävi lii­an pie­nek­si. Mut­ta hyvä niin… kiva kun tans­si kiin­nos­taa. Olim­me to­del­la iloi­sia tans­si­näy­tök­sen hy­väs­tä on­nis­tu­mi­ses­ta.

Pii­rin­pyö­ri­äis­päi­vä aloi­tet­tiin aa­mu­har­tau­del­la Kuu­sa­mon kir­kos­sa, mis­sä kirk­ko­her­ra Tai­na Man­ni­nen lau­loi ja pu­hui hy­vin kau­niis­ti ja toi­vot­ti vie­rai­li­joil­le hy­vää ko­ti­mat­kaa.

Se­ni­o­ri­tans­sia….se­ni­o­ri­tans­sia… taas se­ni­o­ri­tans­sia pit­kin päi­vää ja il­lal­la sit­ten Hot­kus­sa Ati­mo­tans­sit Tuk­ki­jät­kien tah­dit­ta­ma­na.

Nyt muis­tois­sa eläm­me ja odo­tam­me en­si vuo­den tou­ko­kuu­ta. Haus­kaa oli.

Mai­ja-Lii­sa Haa­ra­la
Sih­tee­ri
Kuu­sa­mon Se­ni­o­ri­tans­si­jat ry.

 

 

 

 

Atimoiden 2018 esitteen löydät täältä:

Atimot2018